Czy komornik może rozłożyć dług na raty?

Czy istnieje możliwość rozłożenia u komornika długu na raty? Czy można negocjować z komornikiem sposób spłacenia zadłużenia? Co ciekawe, na te pytania obowiązek udzielenia odpowiedzi ma sam zainteresowany jako funkcjonariusz publiczny.

Negocjacje w sprawie rozłożenia długu na raty

Warto wiedzieć o tym, że to wierzyciel, a nie komornik jest stroną w danym postępowaniu egzekucyjnym. Dlatego komornik nie ma prawnego umocowania do negocjowania z dłużnikiem w imieniu jego wierzyciela. Komornik egzekwuje jedynie roszczenia na majątku dłużnika po przedstawieniu przez wierzyciela prawomocnego tytułu egzekucyjnego. Dlatego też wszelkiego typu negocjacje powinien prowadzić dłużnik z wierzycielem lub jego pełnomocnikiem, a nie z komornikiem.

Czy egzekucję komorniczą można zawiesić?

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z roku 1964 organ egzekucyjny może zawiesić postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela. Co ciekawe, istnieje jednak możliwość zawieszenia postępowania na wniosek dłużnika, gdy ten przedstawi sądowe zaświadczenie, z którego będzie wynikać, że wyrok zaoczny bądź nakaz zapłaty został doręczony na adres inny niż adres zamieszkania dłużnika ustalony w czasie postępowania egzekucyjnego. Jednak nie chroni to dłużnika i tak przed zajęciem majątku w celu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela.

Dodatkowo sąd na wniosek wierzyciela lub dłużnika może dane postępowanie zawiesić w całości lub w części, o ile złożona została skarga na czynności komornika bądź zażalenie na postanowienie sądowe.

Umorzenie egzekucji komorniczej

Dla dłużnika znaczenie ma to, kiedy może liczyć na umorzenie egzekucji komorniczej. Postępowanie umarzane jest w całości lub części. Ma to miejsce np. wówczas, gdy z egzekucji nie można uzyskać sumy wyższej niż koszty egzekucyjne lub gdy wierzyciel jest bierny i w ciągu 6 miesięcy nie wykonał czynności, które są niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Należy jednak pamiętać o tym, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza, że wierzyciel nie może już wszcząć ponownej egzekucji. Samo umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może też naruszać praw osób trzecich.

Rozłożenie długu u komornika na raty – jak to więc wygląda w praktyce?

Okazuje się, że często dłużnicy chcą z komornikiem rozmawiać na temat rozłożenia zadłużenia na raty. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ustalenia między komornikiem a dłużnikiem nie mają mocy prawnej. Dłużnik powinien o swoim zadłużeniu rozmawiać z wierzycielem lub jego pełnomocnikiem. Ponadto w praktyce kompromis jest rozwiązaniem, które wymaga pewnych ustępstw z obu stron.

Mimo to można kierować wnioski do sądu, który nadzoruje danego komornika. Tak dzieje się, gdy ten narusza prawa dłużnika lub przeprowadza czynności egzekucyjne niezgodnie z obowiązującym prawem. Trzeba to jednak uzasadnić w odpowiedni sposób i oczywiście udowodnić. Warto też pamiętać o tym, że w interesie wszystkich stron jest doprowadzenie sprawy do końca, a więc uzyskanie zapłaty zadłużenia.

Dodaj komentarz